דוגמאות הסכמים

הלוואת בעלים

 הסכם הלוואה

שנעשה ונחתם _________________ 
 
ב י ן:_________________________________________
 
       (להלן: "המלווה")                        מצד אחד
 
 
ו ב י ן:________________________________________
(להלן: "החברה")                                      מצד שני
 
ובין:_________________________________________
(להלן – "הערב")                                       מצד שלישי 
 
 
הואיל: והחברה והערב בקשו מהמלווה כי המלווה יתן לחברה הלוואות במטבע ישראלי ובדולרים לצרכי פיתוח עסקיה של החברה. 
והואיל: והמלווה העמיד את סכומי ההלוואות לרשות החברה במועדים שונים שקדמו לתאריך הסכם זה כמפורט להלן.
והואיל: וברצון הצדדים להסדיר בכתב ובאופן מפורט את סכומי ההלוואות, מועדיהן, תנאי פרעונן והבטחת פרעונן.
והכל כמפורט להלן בגוף ההסכם: