דוגמאות הסכמים

הסכם בוררות

 הסכם בוררות

שטר מינוי בורר
 
שנערך ונחתם ב________ ביום __ לחודש _____  ______
 
בין 
 
________ת.ז. _____________________
 (להלן: 
מצד אחד;
לבין 
 
   _______ ת.ז. ___________________
(להלן: 
 
מצד שני;
 
הואיל ובין הצדדים נתגלעו מחלוקות שונות (להלן: "המחלוקות"); 
והואיל והצדדים מבקשים לברר את המחלוקות במסגרת הליכי בוררות שיתנהלו בפני הבורר ______________;
והואיל והצדדים מבקשים להגדיר ולהסדיר את הליכי הבוררות בהתאם להוראות הסכם בוררות זה.
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם על ידי הצדדים כדלקמן: