דוגמאות הסכמים

הסכם גירושים

הסכם יחסי ממון וגירושין
 
שנערך ונחתם ביום ________
 
בין: _______________________________________
מצד אחד
 
 
לבין: ______________________________________
 
מצד שני
 
 
 
הואיל והבעל והאישה (להלן: "בני הזוג ו/ או הצדדים") נישאו זל"ז כדמו"י ביום ________
 
והואיל ומנישואין אלו נולד לבני הזוג הילד כלהלן:______________ (להלן: "הילד ו/או הקטין")
 
והואיל ושלוה"ב הופר בין הצדדים והם הגיעו למסקנה שאין באפשרותם להמשיך בחיי משפחה משותפים, ולטובתם יהא אם יתגרשו זמ"ז.
 
והואיל וברצון בני הזוג להסדיר בהסכם זה את מכלול העניינים הכרוכים בגירושיהם לרבות משמורת הקטין, מזונותיו ויחסיהם הרכושים ע"מ שיהיו בתוקף מעתה ע"פ כל דין.
 
 
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: