דוגמאות הסכמים

הסכם שותפות

הסכם יסוד שותפות
 
שנערך ונחתם ב__________ ביום ___________ לחודש __________ בשנת __________
 
בין
                                                           
_________, ת.ז. ___________
מרח' ____________________
(להלן: " צד א'") מצד אחד
 
לבין
 
_________, ת.ז.____________      
מרח' _____________________
(להלן: "צד ב'") מצד שני
 
הואיל והצדדים מעונינים להקים שותפות רשומה שעיקר עסוקה הינו _______________ (להלן: "השותפות");
   
והואיל וברצון הצדדים לקבוע את התנאים וההוראות בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם       בהפעלת השותפות, בנוגע להשקעותיהם בשותפות, בנוגע ליחסים ההדדיים בינם לבין עצמם ביחס לניהול השותפות ובנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לגביה;
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: