דוגמאות הסכמים

הסכם שכירות

חוזה שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם בתל אביב ביום _____ לחודש ______ 2005
 
בין:
          מצד אחד
 
ל ב י ן:
           מצד שני
 
 
הואיל והמשכיר הינו בעל הזכויות והמחזיק הבלעדי ב____________(להלן: "המושכר"); 
 
והואיל: המושכר כולל את הציוד, האביזרים והריהוט המצויים בו במועד חתימת חוזה זה (להלן : "הציוד") כמפורט להלן בסע' 4.3 לחוזה זה. מכאן ולהבא, בכל מקום בחוזה זה בו נאמר "המושכר" הכוונה היא למושכר לרבות הציוד.
 
והואיל וברצון השוכר לשכור מאת המשכיר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת למטרת מגורים בלבד ולתקופה קצובה בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה;
 
והואיל וברצון המשכיר להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת למטרת מגורים בלבד ולתקופה קצובה בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה; 
 
והואיל והשוכר ראה ובדק את המושכר, סביבתו, מצבו התכנוני והפיזי, ומצאם מתאימים לו ולצרכיו;
 
והואיל והשוכר לא שילם, בין במישרין ובין בעקיפין, כל דמי מפתח ו/או תמורה אחרת בגין השכירות למעט דמי השכירות שהוסכמו בחוזה זה;